Όροι & Προϋποθέσεις

 

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος  www.greatgreekwines.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης με επωνυμία PJ VERITAS Μον. ΙΚΕ και ΑΦΜ 800762961 (εφεξής greatgreekwines.com). Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου www.greatgreekwines.gr οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της σελίδας, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι κάτωθι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου www.greatgreekwines.gr, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, ψηφιακών αρχείων, λογισμικού και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Greatgreekwines.gr ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με το Greatgreekwines.gr και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, η συλλογή και χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, όπως καταλόγων προϊόντων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών και γενικότερα του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, η οποιαδήποτε μεταφόρτωση ή αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών προς τρίτους, η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση Greatgreekwines.gr ή του Δικαιούχου. Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο χρήστης / πελάτης του www.greatgreekwines.gr οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου. Ο χρήστης / πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ανωτέρω ιστότοπο www.greatgreekwines.gr από τον επισκέπτη / χρήστη λόγω κακής και αθέμιτης χρήσης των υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του. Σε περίπτωση άσκησης οποιασδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής, απορρέουσας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη, κατά του παρόντος ιστότοπου, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Περιορισμός ευθύνης

Ο ιστότοπος www.greatgreekwines.gr καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Greatgreekwines.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου. Το Greatgreekwines.gr δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το Greatgreekwines.gr δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη, τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. H παραγγελία ενδέχεται μερικώς να γίνει αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Το Greatgreekwines.gr ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλων ή εν μέρει οποιασδήποτε παραγγελίας. Το Greatgreekwines.gr δεν δεσμεύεται για την άμεση κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει πιστοποίηση PCI-DSS, και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας η οποία αξιολογείται με συνεχόμενους ελέγχους από πιστοποιημένο security auditor.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν τηρεί δεδομένα πιστωτικών καρτών πελατών στα συστήματά της. Όλα τα δεδομένα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα στις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Τα προσωπικά και απόρρητα δεδομένα των πελατών της Τράπεζας Πειραιώς είναι αποθηκευμένα μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή στα συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, χωρίς άμεση σύνδεση με το διαδίκτυο.

Επιπλέον, το Greatgreekwines.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχονται με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή και καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό – κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι περιηγητές διαδικτύου (browsers) Internet Explorer – Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα του Greatgreekwines.gr.

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού σας και τον περιορισμό πρόσβασης στον υπολογιστή σας για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο λογαριασμό σας. Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας ή με τον κωδικό πρόσβασής σας. Πρέπει να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας παραμένει απόρρητος και ασφαλής. Επιπρόσθετα, εάν για οποιοδήποτε λόγο πιστεύετε ότι κάποιο άλλο άτομο γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας ή ότι ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται ή είναι πιθανό να χρησιμοποιείται χωρίς τη συγκατάθεσή σας, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεστε οι ίδιοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιηθεί με τον κωδικό χρήστη σας. Σε κάθε περίπτωση το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε το μέλος που επικαλείται την τυχόν έλλειψη ταυτοποίησης και όχι το Greatgreekwines.gr. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω της ενότητας «Λογαριασμός» στην ιστοσελίδα του Greatgreekwines.gr. Σας συνιστούμε να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασής σας.

Πολιτική ακύρωσης συναλλαγών

Το Greatgreekwines.gr επιτρέπει στους χρήστες του να ακυρώνουν μια συναλλαγή, για χρονικό διάστημα 14 ημερών από την αγορά. Για την ακύρωση μιας συναλλαγής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@greatgreekwines.gr ή στο τηλέφωνο +30 6944 411 734.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης συναλλαγής, το Greatgreekwines.gr δεν αναλαμβάνει κανενός είδους οικονομική ζημία, που μπορεί να προκύψει από ήδη καταβληθέντες προμήθειες προς τρίτους κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής (Τράπεζες, PayPal, κόστη αντικαταβολής, κλπ). Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής χρημάτων, το Greatgreekwines.gr διατηρεί το δικαίωμα να κατακρατήσει το ποσό που αντιστοιχεί στα ανωτέρω περιγραφόμενα έξοδα.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το νόμο 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το Greatgreekwines.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο Greatgreekwines.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το Greatgreekwines.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το Greatgreekwines.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το Greatgreekwines.gr στο info@greatgreekwines.gr ή στο τηλέφωνο +30 6944 411 734. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του Greatgreekwines.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ειδικότερα ζητήματα

Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, παραπέμπουν και σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links) και το Greatgreekwines.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. To Greatgreekwines.gr, παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό του κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο χρήστης / πελάτης των συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους.

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Το Greatgreekwines.gr διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τις πολιτικές και τους Όρους Χρήσης, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο και χωρίς καμία έγγραφη προειδοποίηση στα μέλη της, παρά μόνο με αναγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα.