Πληροφορίες Συμμετοχής

Πληροφορίες συμμετοχής

Οι εγγραφές των κρασιών για το διαγωνισμό ολοκληρώθηκαν στις 20 Μαρτίου 2020.

Το 50GGW (50 Great Greek Wines) δίνει μεγάλη σημασία στην εξασφάλιση της ποιότητας και της αυθεντικότητας των κρασιών που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία.

 • Οι φιάλες των οίνων που θα διαγωνιστούν με βάση τις συμμετοχές που θα δηλωθούν από τους παραγωγούς στην online πλατφόρμα, θα αγοραστούν από την οργανωτική επιτροπή από το εμπόριο.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο 50GGW έχουν μόνο εμφιαλωμένα κρασιά τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά σε αριθμό παραγωγής άνω των 1.000 φιάλων – όχι κρασιά cellar door ή παλαιές χρονιές που δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο.
 • Η οργανωτική επιτροπή προμηθεύεται τις προς διαγωνισμό ετικέτες, αποκλειστικά από σημεία πώλησης, που πληρούν αυστηρά κριτήρια σωστής συντήρησης των κρασιών, με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και αποθήκευσης των κρασιών.
 • Αφού τα κρασιά αγοραστούν και συγκεντρωθούν θα γίνει έλεγχος, ώστε αυτά να συμφωνούν με τα κρασιά/ετικέτες που έχουν δηλώσει προς συμμετοχή οι παραγωγοί στην πλατφόρμα. Σε δεύτερο χρόνο η οργανωτική επιτροπή θα σχεδιάσει τα flights (σειρές δοκιμής των κρασιών) με βάση τις κατηγορίες που έχουν οριστεί (Π.χ Ασύρτικο, γηγενείς λευκές ποικιλίες κ.ο.κ. ).
 • Κάθε flight θα φέρει κωδικό όνομα και κάθε κρασί μέσα στο flight επίσης τον δικό του μοναδικό κωδικό. Μέχρι τα κρασιά να μεταφερθούν στην αίθουσα, που θα λάβει χώρα η διαδικασία αξιολόγησης θα φυλαχθούν σε ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
 • Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τη συμμετοχή κρασιού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αν δεν πληρεί τις συνθήκες εισόδου όπως διατυπώνονται ανωτέρω και να ζητήσει από τους συμμετέχοντες το οποιοδήποτε έγγραφο θεωρεί απαραίτητο για να τεκμηριώσει την συμμετοχή των κρασιών.

Προετοιμασία των δειγμάτων

 • Κατά την παραλαβή τους από το εμπόριο και από τα επιλεγμένα σημεία, που διατηρούν άριστες συνθήκες συντήρησης και αποθήκευσης των κρασιών, τα κρασιά θα ελέγχονται από την επιτροπή του διαγωνισμού, για να συμφωνούν με τις πληροφορίες, που δόθηκαν κατά την αίτηση συμμετοχής των κρασιών στην online πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η πρώτη επαλήθευση των στοιχείων.
 • Όλα τα δείγματα θα φωτογραφίζονται και θα γίνεται επιτόπου μια δεύτερη επαλήθευση από την οργανωτική επιτροπή σε σχέση με τα δηλωθέντα κρασιά από τους παραγωγούς και τα κρασιά που έχουν παραληφθεί.
 • Κάθε κρασί (η κάθε ετικέτα), που μπαίνει στην πλατφόρμα από τον παραγωγό για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα έχει τον δικό του μοναδικό κωδικό, που θα τον ακολουθεί σε όλη τη διαδικασία και θα είναι η «ταυτότητά» του.
 • Τα κρασιά ομαδοποιούνται από την οργανωτική επιτροπή σε flights (σειρές δοκιμής των κρασιών μέσα σε στις κατηγορίες) με τους μοναδικούς κωδικούς τους και  πραγματοποιείται για τρίτη φορά επαλήθευση των στοιχείων των κρασιών, ώστε να διασφαλιστεί στο 100% η ακεραιότητα των στοιχείων και ότι κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο κρασί.
 • Το κάθε ένα flight που θα δημιουργηθεί θα έχει κωδική ονομασία και μέσα σε κάθε ξεχωριστό flight θα υπάρχει και η κωδική ονομασία των κρασιών που συμμετέχουν σε αυτά (η «ταυτότητά» τους, όπως αναφέρεται παραπάνω, και την οποία λαμβάνουν με το που δηλώνονται από τους παραγωγούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.) Οι φιάλες ετικετάρονται με τον κωδικό του flight και τον κωδικό του κρασιού και επαληθεύεται η όλη διαδικασία ξανά, για να μην υπάρχουν λάθη.
 • Τα κρασιά μεταφέρονται στον χώρο που θα διεξαχθεί η αξιολόγηση και φυλάσσονται σε χωριστή ψυχόμενη αίθουσα σε κατάλληλες συνθήκες.
 • Η οργανωτική επιτροπή κάνει την τελική επαλήθευση των κρασιών και των flights, τα οποία θα συμμετέχουν στην αίθουσα.
 • Η αίθουσα των γευστικών δοκιμών θα χωρίζεται σε δύο μέρη, όπου δεν θα υπάρχει οπτική επαφή τους ενός τμήματος με το άλλο. Τα κρασιά θα σερβίρονται τυφλά στα ποτήρια των κριτών.

Πρόσθετες λεπτομέρειες συμμετοχής

 • Για όλα τα κρασιά που θα βραβευτούν, τα οινοποιεία χρειάζεται να έχουν αποθηκεύσει τουλάχιστον 30 φιάλες από κάθε κρασί-νικητή για προωθητικές δράσεις, που θα ακολουθήσουν μετά το διαγωνισμό και εκδηλώσεις.
 • Το 50GGW δικαιούται να φωτογραφήσει, να παράγει ή να αναπαράγει εικόνες των κρασιών, που θα λάβουν συμμετοχή στο project στο site του ή σε καταλόγους, posters, που θα δημιουργηθούν ή για χρήση σε έντυπες εκδόσεις, που σχετίζονται με το ίδιο το project.
 • Από τη στιγμή που, όπως έχουμε αναφέρει ανωτέρω, όλες τις ετικέτες, που θα συμμετέχουν στο 50GGW, θα τις προμηθευόμαστε από το εμπόριο, θεωρούμε αυτονόητο ότι βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους εμφιάλωσης και κυκλοφορίας οίνων, όπως αυτοί περιγράφονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) α) με αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , β) στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (ΕΚ L193) και γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 του Συμβουλίου (EE L 84).